Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten
Algemene voorwaarden

           

Algemene voorwaarden Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten

 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk welzijnvoorvoeten en een cliënt waarop Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Inspanningen

Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Betaling

Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten vermeldt alle prijzen van de behandeling op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening NL43 KNAB 0414386914 ten name van Welzijnvoorvoeten onder vermelding van het volledige factuurnummer.

 

 

Geheimhouding

Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


Beschadiging en diefstal

Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten  meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten. Deze moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de schillencommissie.


Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


Garantiebepaling

U krijgt standaard 7 dagen garantie op alle door mij uitgevoerde behandelingen. Tenzij anders vermeld. Deze garantie vervalt indien u tussentijds zelf uw voeten behandelt of uw voeten door een ander laat behandelen. Tevens komt de garantie te vervallen indien u mijn advies om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Pedicurepraktijk Welzijnvoorvoeten.  01-01-2023